Máu động vật

Thanh trùng WAVE làm tăng đáng kể nhiệt độ thanh trùng và giảm sự phân huỷ sản phẩm.

máu